onsdag 10 januari 2018

Dags att anmäla sig till vårens kompetensutvecklingstillfällen!

Nu går det att anmäla sig till många av vårens olika tillfällen för kompetensutveckling för bibliotekspersonal i Skåne.


I vår kalender på webben hittar du bland annat föreläsningar, workshops och nätverksträffar öppna för alla som arbetar på bibliotek i Skåne. Ta en titt och se om det är något som intresserar dig! Tipsa gärna kollegor.
Du kan också enkelt teckna en prenumeration på Region Skånes kalenderhändelser och nyheter inom biblioteksutveckling här, så får du löpande uppdateringar.

torsdag 4 januari 2018

Bidra till Marskonferensen!I år fyller Marskonferensen i Umeå 10 år. Det firas genom en alldeles särskild jubileumskonferens 20-21 mars med rubriken "Vart är vi på väg? Kreativa arbetsplatser och nya ideer". Temat är innovation och förändring. Arrangörerna efterlyser nu presentationer av projekt eller test av nya metoder. Såhär skriver de i inbjudan:
"Välkomna att lämna in bidrag till 2018 års bibliotekskonferens i Umeå, på Väven 20-21 mars. Bibliotek behöver hela tiden förändras. För att samhället gör det, och för att idéer omöjligt kan växa annars.
Har ni lyckats med ett projekt eller en metod, eller har ni kanske totalt misslyckats? Kom och inspirera era kollegor. Vill du presentera något intressant under rubriken Kreativa arbetsplatser och nya idéer på konferensen? Kanske har du erfarenheter från något biblioteksprojekt eller någon bra metod. Vill du delta i konferensen, och göra en presentation, skickar du in en sammanfattning av ditt projekt eller metod till oss. Inledande skiss eller sammanfattning skickas till christer.edeholt@umea.se före den 22 januari 2018. Skicka in texten i pdf-format. Kom ihåg att ange ditt namn, vilket bibliotek eller organisation du tillhör och din e-postadress. Konferensens arrangörer gör sedan en bedömning och väljer ut några bidrag. Presentationen får ta högst 20 minuter + 10 minuter för frågor och diskussion. Max två personer får presentera varje bidrag. Vi bjuder på konferensavgift och bidrar till resekostnader."


Missa inte chansen att få dela vad som händer på ert bibliotek!fredag 8 december 2017

Bibliotekschefsmöte om folkbibliotekens demokratiuppdrag

Fredagen den 1 december samlades merparten av Skånes bibliotekschefer för ett möte på Region Skånes kulturförvaltning i Malmö. Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken var ämnet för dagen och flera inbjudna talare gav olika perspektiv på ämnet.

Dagen inleddes med ett kort anförande av Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd, under rubriken ”Det viktiga demokratiuppdraget”. Hon reflekterade bland annat över vad som händer med yttrandefrihet och öppenhet när demokratin snörs åt. Hur klarar sig till exempel public service i de här lägena? Maria uppmanade till viss vaksamhet inför den pågående utvecklingen runt om i Europa.
– Biblioteken är en av få öppna och fria mötesplatser, om inte den enda. De är ett offentligt rum för bildning och dagdrömmar. Bibliotek gör skillnad och är en viktig och öppen mötesplats och kulturscen. Det är viktigt för regionen att stärka biblioteken i sin roll som kulturspridare. Och det som är bra för Skåne är bra för hela Sverige, sa Maria Ward.

tisdag 28 november 2017

Regional biblioteksplan 2017-2020 fastställd

Idag fastställdes Regional biblioteksplan 2017-2020, Region Skåne, av regionfullmäktige.

Den kommer inom kort att finnas tillgänglig som pdf på vår hemsida, och kommer därefter att skickas ut i tryckt form till folkbibliotek och andra berörda under januari.

Den regionala biblioteksplanen gäller den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken, men anger också områden för samarbete mellan de båda verksamheterna, till exempel gällande fortbildning.

När det gäller den regionala biblioteksverksamheten så anger planen ett övergripande mål för perioden som lyder:

"Bidragen för biblioteksutveckling ska nå ett större antal folkbibliotek än tidigare och i högre grad generera kunskapsdelande och kompetensutvecklande aktiviteter mellan folkbiblioteken."

Planen anger också fyra utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten under perioden 2017-2020, områden som bland annat styr bidrag och andra satsningar:

Demokrati och fri åsiktsbildning
Folkbibliotek för alla
Digitalisering
Litteratur- och läsfrämjande

Vi på Region Skånes kulturförvaltning är så glada att biblioteksplanen nu är klubbad och klar och ser fram emot att använda den som grund för vårt arbete tillsammans med de olika skånska biblioteken under de tre kommande åren.

måndag 27 november 2017

Förnyad kraft och fokus på språklig mångfald

Region Skånes kulturförvaltning är tillsammans med övriga regionala biblioteksverksamheter medlemmar i Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB. Föreningen driver gemensamma frågor som gagnar den regionala biblioteksverksamheten och är också ett forum för samverkan, gemensamt kunskapsutbyte och omvärldsbevakning.
I fredags deltog jag, Maria Tsakiris, i ett av de årliga mötena tillsammans med mina kollegor från hela landet. På dagordningen var bland annat frågan om Internationella bibliotekets (IB) nya uppdrag.
Här följer en kort rapport och några reflektioner:
Internationella bibliotekets omorganisation har debatterats flitigt i biblioteksmedia under året. Från den 1 januari 2018 tillträder Cecilia Svanberg som ny chef samtidigt som IB:s nya organisation

onsdag 22 november 2017

Daisykonsortiets konferens på film

Förra veckan hade Svenska Daisykonsortiet, SDK, sin årliga konferens i Stockholm. Årets tema var Talboken i framtiden. Nu går det att se föreläsningarna i efterhand, och det är värt att ta sig tiden, för det var ett intressant och väl sammansatt program som förtjänar uppmärksamhet från fler än de som var på plats på Norra Latin i Stockholm.
Föreläsningarna är relativt korta, så de kan passa bra använda som underlag för diskussioner med kollegor.

Här hittar du alla föreläsningarna: SDK-konferensen 2017

Skulle jag bara välja en föreläsning att lyssna på igen, så

måndag 6 november 2017

Tips på reflekterande samtal kring digitala utvecklingsfrågor på ditt bibliotek

I slutet av oktober organiserade Kristianstads bibliotek med stöd från Region Skånes kulturförvaltning två heldagar om MIK, medie- och informationskunnighet.
Under båda dagarna diskuterades MIK utifrån olika perspektiv och deltagarna reflekterade tillsammans kring vilket uppdrag bibliotek har eller borde ha. Föreläsare och workshopledare under dagarna var Marika Alneng, författare till boken ”Folkbibliotek i förändring : navigera med medie- och informationskunnighet” och Malin Klintholm, bibliotekskonsulent i Sörmland. Till sina workshops använde Marika och Malin tolv korta filmer om de olika kunnigheterna som ingår i MIK-begreppet och som finns med i UNESCO:s ”MIK-blomma”.

Bilden är från NORDICOM och UNESCO skrivelse medie- och informationskunnighet.
Filmerna är producerade i samarbete med olika experter såsom en forskare, journalist, författare, designer, mediepedagog m.m. I filmerna lyfter experterna de tre viktigaste aspekterna av en viss kunnighet samt skickar med en fråga för diskussion. Filmerna funkade utmärkt som utgångpunkt för reflektion och diskussion. Vid mitt bord hade vi livliga diskussioner kring Elisabets Åsbrink korta film om yttrandefrihet. Hon ställde frågorna ”Varför ska man försvara yttrandefriheten för åsikter som man tycker är vidriga?” och ”Hur skyddar man sig mot extremistiska ideologier?”.
Jag vill varmt rekommendera alla som arbetar på bibliotek att diskutera de olika kunnigheterna på sina arbetsplatser med filmerna som utgångspunkt. Filmerna är endast tre minuter och ger bra ingångar till diskussion kring digital utveckling och bibliotekens roll.
Filmerna finns på Länsbibliotek Sörmlands youtubekanal.

onsdag 1 november 2017

Nytt på området tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, kom nyligen med en forskningsöversikt, Användning av tillgängliga medier. Den ger en bra bild av den samlade forskningen kring hur de tillgängliga medier som myndigheten förmedlar används av dess målgrupper, medier som exempelvis talböcker, taldagstidningar och lättlästa böcker.
En mycket spännande faktor som lyfts fram i översikten är bristen på forskning som ställer frågor om hur tillgängliga medier hänger samman med social inkludering, delaktighet och egenmakt. Ur ett demokratiperspektiv är det väldigt intressant.
Även MTM:s framtidsstrategi 2018-2020 sätter användaren och läsningen i centrum:
"Med ledande kunskap och användaren i fokus främjar vi tillgänglig läsning i samhället. Det här är den strategiska inriktning som ska vara vår ledstjärna i verksamhetsplanering och dagligt arbete från 2018. Vi utvecklas från att övervägande vara en producerande verksamhet till att allt mera vara ett kunskapscentrum som främjar tillgänglig läsning."

Fem frågor om projektet Digitala läslyftetSFI-klass i Bjuv som deltar i biblioteksprojektet Digitala läslyftet.
Fr.h: Vlora Sadriu, Ardian Sadriu,Vera Dittrich, Zsolt Fazekas, Nada Abo Rashed,
 Rayda Alkafeed, Lilian Amabel Laxdal, Hanna Jfeli,
Salma Mohamed, Zawi Shawish Jalal, Rashid Hadji, Hamzah Husari.
Sex kommuner inom Familjen Helsingborg arbetar just nu med ett projekt om digital inkludering och läsfrämjande för nyanlända, Digitala läslyftet. Projektet har fått bidrag för biblioteksutveckling från Region Skåne, inom ramen för det så kallade experimentspåret.
Vi ställde fem frågor om projektet till Malin Skön på biblioteket i Bjuv, en av kommunerna som är med:
Hur kom ni på idén till projektet Digitala läslyftet?
Vi ser ett behov av digital kunskap i vårt dagliga möte med vår målgrupp (nyanlända) på våra bibliotek. Risken är stor att många hamnar i ett digitalt utanförskap. Vi pratade med SFI-lärare som menade att datorundervisning inte ingår i kursplanen på SFI, samtidigt som det krävs ett visst användande i skolarbetet. Så föddes tanken om att arbeta läsfrämjande med det digitala som verktyg.
Berätta vad ni gör i projektet!
De kommuner som deltar jobbar utifrån en gemensam grund men anpassat efter egna förutsättningar. Vi har köpt in filmade

Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

Boklådor på Eslövs bibliotek. Foto: Tove Eriksson
Bibliotekslagen fastslår att alla allmänna bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och på lättläst svenska. Att erbjuda litteratur på många språk är ofta en utmaning för folkbiblioteken. Inköp, urval och förmedling är särskilt svårt om språkkunskaper saknas hos personalen.
Biblioteken kan vara en mycket viktig resurs för att stärka nyanländas möjligheter till ett gott liv i sitt nya land även på andra sätt än genom litteraturförmedling. Att med knappa resurser och ett brett uppdrag utveckla sitt bibliotek till att vara en stark sådan resurs kan också vara en utmaning. Det finns stor potential att utveckla bibliotekens arbete med och för personer med annat modersmål än svenska genom kompetensutveckling och kunskapsdelning. Vi på Region Skånes kulturförvaltning ser att det är många skånska bibliotek som arbetar intensivt och framgångsrikt för att förstärka sin service till den här prioriterade målgruppen, bland annat genom projekt finansierade av oss. Genom vårt mångspråksnätverk kan bibliotekspersonal träffas, dela kunskaper, inspireras och utvecklas tillsammans.
Bibliotekens arbete med migration och språklig mångfald är också en av de nationella utvecklingslinjerna . De nationella utvecklingslinjerna ska löpa parallellt medan biblioteksstrategin tas fram. Kungliga biblioteket, KB, har just publicerat en studie med namnet Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Studien är en kartläggning över bibliotekens arbete med migration och språklig mångfald. Flera goda exempel lyfts, t ex Välkommen till Skåne där många skånska bibliotek slutit upp tillsammans med andra viktiga samhällsarenor för att vara en del av etableringsplattformen för nyanlända.

Eslöv och Staffanstorp först ut att få nytt bidrag för kunskapdelning

Sedan september erbjuder Region Skånes kulturförvaltning ett nytt bidrag för kunskapsdelning.
Nu är det klart att de första två bidragen till kunskapsdelning går till Staffanstorp och Eslöv.
Skriva, skriva, skriva uppmanade bibliotekskonsulenten och tidigare forskaren Cecilia Gärdén på vår workshop för metodutveckling för ett par veckor sedan. Skrivandet är ett jättebra verktyg för bibliotekarier för att reflektera, problematisera och för att kunna möta de ständigt föränderliga kraven på vårt arbete. Att sätta ord på sitt arbete är det första steget i utveckling. Att skriva är också ett utmärkt sätt för kunskapsdelning.

måndag 30 oktober 2017

Årets skolbibliotek 2017 tilldelas igen till ett skolbibliotek i Skåne

Stort grattis till skolbibliotekarieteamet i Kävlinge som är vinnare av Årets skolbibliotek 2017.

På Svensk biblioteksförenings hemsida kan vi läsa att "Kävlinge utmärks av ett nytänkande när det gäller organisation och samarbete, vilket leder till en stabil och innovativ verksamhet. Den gemensamma webbplatsen och de samlade medierna ger en klok resursanvändning. Genom kollegialt lärande och regelbundet nätverkandet skapar man en stark grupp som bidrar till elevernas och personalens utveckling.

Priset delades ut av utbildningsminister Gustav Fridolin på Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö idag, den 30 oktober 2017.

Den regionala biblioteksplanen försenad

Den regionala biblioteksplanen 2017-2020 dröjer lite längre än väntat. Regionfullmäktige skulle ha behandlat planen på sitt sammanträde den 23-24 oktober men ärendet bordlades på grund av att budgetdiskussionerna drog ut på tiden. Man hann helt enkelt inte med!
Regionfullmäktige kommer istället att fatta beslut om planen på nästa sammanträde den 28 november.

onsdag 25 oktober 2017

Gammal kärlek rostar aldrig?

Mediestrategen Britt Stakston gästade idag Lunds stadsbiblioteks andra frukostföreläsning kring digitalisering för hösten. Britt Stakston har på uppdrag av Kungliga Biblioteket skrivit en omvärldsanalys inför den nationella biblioteksstrategin.
Digitalisering och demokratiutveckling går hand i hand. I en värld med fake news, filterbubblor, digital opinionsbildning med mera behöver vi ständigt arbeta för att säkra vår demokrati. Bibliotekens infrastruktur erbjuder oss otroligt många möjligheter och ger oss även ett stort ansvar att arbeta för demokratiutveckling. Delaktighet är ett fundament för ett demokratiskt samhälle och utan digital kompetens och verktyg landar man snabbt utanför samhället.
 Internetstiftelsen kom i vecken med sin årliga rapport Svenskarna och internet 2017  och konstaterade bland annat att det fortfarande finns en halv miljon svenskar som inte använder internet över huvud taget (rapporten är temat för Lunds tredje frukostföreläsning). 500 000 svenskar som inte är uppkopplade och går miste om nätets möjligheter. Stakston menar att biblioteken ska vara den

fredag 20 oktober 2017

Regionalt forum 2017

Överenskommelsen ideburen sektor och Region Skånean ordnar årligen ett regionalt forum. Det åttonde äger idag rum på Folkets hus Bioborgen i Osby och temat är Möteplatser för Skåne att skapa framtiden i partnerskap.

Dagen inleddes med tre fantastiska exempel på idéburna integrationsprojekt. Berne Andersson tränare för Vattenpolo teamet i Ängelholm kom med en fin eldsjälsberättelse,
INitiativet i Lund har skapat arbetsplatser för nya svenskar och Talentbyrån i Skillinge som förmedlar lokala arbete till nyanlända genom SFI anordnat av Hyllie Park på Österlen.

Partnerskap , Agenda 2030 och Skånes utveckling.
Ann Svensen från IM uppmanade alla både offentlig sektor och idéburen sektor att förhålla sig till målen i Agenda 2030 utgå från det man redan gör och kroka arm med nya samarbetspartner för att lösa målen.

Både för- och eftermiddag fanns valbara seminarier och jag deltog på Malmös överenskommelsen med den idéburna sektorn som heter Överkommelsen Malmöandan där ca 300 aktörer och organisationer deltog i arbetet med framtagandet.

Nu kommer jag att delta på ett seminarie där projekten KRUT som Malmö stadsbibliotek genom Nina Sigurd och KOD för Sverige som drivs av Rosengårds Folkets hus och Fanny Pelin. Båda projekten handlar unga och unga vuxnas demokratiska röst.